O firmie Kalmed TMC   |   Oferta   |   Kalendarz Szkole   |   Wykadowcy   |   Wynajem sali szkoleniowej   |   Kontakt   |   DCIS   |

Sposoby zgaszania uczestników i ewetualne pytania :
- Formularz zgoszeniowy
- telefonicznie, poprzez fax, e-mail
(osoba kontaktowa - Patrycja Kalmuk)
Patrycja Kalmuk

 
Kalmed TMC

W 2007 roku zaoya  Kalmed TMC. Jest magistrem inynierem Zarzdzania i Inynierii Produkcji, specjalno܏ logistyka, które ukoczya na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej oraz dyplomowanym Trenerem Biznesu.


Adres Firmy:

ul. Stobrawska 32
54-211 Wrocaw
Kalmed TMC mieci si w budynku Dolnolskiego Centrum Implantologii Stomatologicznej
tel.: 0662939007

e-mail:
kalmed.tmc@op.pl, patrycja@kalmed-tmc.com.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
25 maja 2018 roku zacznie obowizywa Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okrelane jako „RODO”,” lub „Ogólne Rozporzdzenie o Ochronie Danych”).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydujcym o tym, jak bd wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Kalmed Boena Kalmuk, Marek Kalmuk, Patrycja Kalmuk spóka jawna ul. Stobrawska 32, 54-211 Wrocaw

Jakie dane zbieramy?
Chodzi o dane osobowe, które s zbierane w ramach korzystania z naszej strony internetowej, dane zapisywane w plikach cookies, które s instalowane na naszym profilu spoecznociowym oraz na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spenienie Twoich praw wynikajcych z ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych, tj. np. prawo do bycia zapomnianym.
 Uprawnienia te moesz wykona, gdy:
• w odniesieniu do dania sprostowania danych: zauwaysz, e Twoje dane s nieprawidowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do dania ograniczenia przetwarzania danych: zauwaysz, e Twoje dane s nieprawidowe – moesz da ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalajcy nam sprawdzi prawidowo܏ tych danych; Twoje dane nie bd nam ju potrzebne, ale mog by potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszcze; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie s nadrzdne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do dania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa si na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tob oraz przetwarzanie to odbywa si w sposób automatyczny.
Komu udostpniamy Twoje dane osobowe?
Zgodnie z obowizujcym prawem Twoje dane moemy przekazywa podmiotom przetwarzajcym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usug oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowizujcego prawa np. sdy lub organy cigania – oczywicie tylko gdy wystpi z daniem w oparciu o stosown podstaw prawn. Pragniemy te wspomnie, e na wikszoci stron internetowych dane o ruchu uytkowników zbierane s przez naszych Zaufanych parterów.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpywajcy na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe bd przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednake nie bdzie to wywoywa wobec Ciebie adnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpywa na Twoj sytuacj.
Profilowanie danych osobowych przez Kalmed Boena Kalmuk, Marek Kalmuk, Patrycja Kalmuk spóka jawna polega na przetwarzaniu Twoich danych (równie w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególnoci do analizy lub prognozy wyboru placówki medycznej.